หน้าหลัก
/ ค้นหาแพทย์ /
พญ. ณิรัชดา ทรัพย์อนันต์

Neurology

ภาษา
English
Thai
การศึกษา
โรคจากการหลับ, สมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย - 2016
Sleep Medicine, Cleveland Clinic Education Foundation, United States - 2015
โรคลมชัก, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - 2014
Epilepsy and Clinical Neurophysiology, Case Western Reserve University & University Hospital Case Medical Center, United States - 2014
ประสาทวิทยา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - 2010
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - 2003

No clinic hours available at the moment.