หน้าหลัก
/ ค้นหาแพทย์ /
นพ. จุมพจน์ โสอินทร์

Neurological Surgery

ภาษา
English
Thai
การศึกษา
ประสาทศัลยศาสตร์, โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช - 2005
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า - 1999

No clinic hours available at the moment.