หน้าหลัก
/ ค้นหาแพทย์ /
นพ. พูนสุข เหล่ามหาเมฆ

Orthopedic Surgery

ภาษา
English
Thai
การศึกษา
ออร์โธปิดิกส์, โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช - 1999
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า - 1992

No clinic hours available at the moment.