หน้าหลัก
/ บทความสุขภาพ / โรคและการรักษา /
ผู้ป่วยระบบประสาทกับการฉีดวัคซีน COVID-19

เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ในปัจจุบัน ผู้ป่วยโรคทางระบบประสาทหรือในกลุ่มผู้มีโรคประจำตัวนั้น มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อโรคโควิด-19 ซึ่งก่อให้เกิดอาการรุนแรงและเกิดภาวะปอดอักเสบติดเชื้อหรือเสียชีวิตได้ ผู้ป่วยจึงควรได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 โดยเร็วเพื่อช่วยลดความรุนแรงและอัตราตายจากการติดเชื้อ COVID-19 

การฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 กับผู้ป่วยระบบประสาท

คำแนะนำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับผู้ป่วยระบบโรคทางระบบประสาท ได้แก่

1) โรคหลอดเลือดสมอง

ผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านเกล็ดเลือด (Aspirin, Clopidogrel, Cilostizol) ควรใช้เข็มขนาดเล็กและไม่ควรคลึงกล้ามเนื้อหลังฉีดวัคซีน

ผู้ป่วยที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือด (Warfarin, New oral anticoagulant) หากได้รับยาละลายลิ่มเลือดชนิด Warfarin ควรตรวจระดับ INR ก่อนฉีดวัคซีนและจะต้องมีระดับ < 3 ควรใช้เข็มขนาดเล็กและไม่ควรคลึงกล้ามเนื้อหลังฉีดวัคซีน

หมายเหตุ

โรคหลอดเลือดสมองไม่เป็นข้อห้ามในการได้รับวัคซีน

ควรเลื่อนการฉีดวัคซีนในขณะที่อาการไม่คงที่หรือมีภาวะโรคที่รุนแรง

ไม่จำเป็นต้องหยุดยาประจำที่ได้รับ

2) โรคลมชัก / โรคสมองเสื่อม / โรคพาร์กินสัน / โรคเส้นประสาทและกล้ามเนื้อจากพันธุกรรม / โรคปวดศีรษะไมเกรน

หลังฉีดวัคซีนอาจมีไข้หรือกระตุ้นอาการปวดศีรษะได้ แนะนำให้ทานยา Paracetamal หรือยาแก้ปวด (NSAID) เพื่อลดอาการปวดศีรษะได้

หมายเหตุ

โรคลมชัก / โรคสมองเสื่อม / โรคพาร์กินสัน / โรคเส้นประสาทและกล้ามเนื้อจากพันธุกรรม / โรคปวดศีรษะไมเกรนไม่เป็นข้อห้ามในการได้รับวัคซีน

ไม่จำเป็นต้องหยุดยาประจำที่ได้รับ

3) โรคระบบประสาทภูมิคุ้มกัน

โรคสมองอักเสบ (Autoimmune encephalitis)

โรคปลอกประสาทอักเสบ (Multiple Sclerosis [MS], Neuromyelitis optica spectrum disorder [NMOSD], Myelin oligodendrocyte glycoprotein antibody-associated disease [MOGAD], Myelitis) 

โรคเส้นประสาทอักเสบเฉียบพลันหรือเรื้อรัง (Acute inflammatory demyelinating polyneuropathy [AIDP], Guillain-Barre Syndrome [GBS], Chronic Inflammatory Demyelinating Polyneuropathy [CIDP])

โรคกล้ามเนื้ออักเสบหรือกล้ามเนื้ออ่อนแรง (Myositis, Myasthenia gravis [MG])

โรคเส้นประสาทสมองอักเสบ (Bell’s palsy, Cranial Neuritis)

หมายเหตุ

โรคระบบประสาทภูมิคุ้มกันไม่เป็นข้อห้ามในการได้รับวัคซีน

ยกเว้นการฉีดวัคซีนในขณะที่อาการไม่คงที่หรือมีภาวะโรครุนแรงที่เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต ให้รอจนกว่าอาการ

จะคงที่โดยให้แพทย์พิจารณาเป็นราย ๆ ไป  

ในผู้ป่วยที่ยังไม่เริ่มยากดภูมิและรอได้ ให้ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มก่อนเริ่มยาอย่างน้อย 2 สัปดาห์

ในผู้ป่วยที่อาการคงที่และได้รับยากดภูมิควรปรึกษาแพทย์เพื่อวางแผนการได้รับวัคซีนในช่วงเวลาที่เหมาะสม


คำแนะนำนี้ได้เรียบเรียงขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการได้รับวัคซีนตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2021 และข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงเพิ่มเติมเมื่อมีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เพิ่มมากขึ้นในอนาคต