หน้าหลัก
/
เกี่ยวกับเรา
“REDISCOVER YOUR LIFE”

เมื่อศิลปะมาบรรจบกับเทคโนโลยีขั้นสูงแห่งการบริการและการรักษาด้วยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการด้านสมองและกระดูก เพื่อประสบการณ์และความพึงพอใจอีกระดับของการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม …. พร้อมเติมเต็มความต้องการให้คุณกลับมาใช้ชีวิตในแบบของคุณ

 

One Stop Service พร้อมด้วยทีมแพทย์สหสาขาวิชาครบครัน

“โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล” โรงพยาบาลเฉพาะทางที่พร้อมให้การดูแลโรคระบบสมองและประสาท โรคกระดูกสันหลัง และโรคกระดูกและข้อทุกชนิด การบริการแบบ One – Stop Service ที่เรามุ่งเน้นการดูแลผู้ป่วยแบบบูรณาการองค์รวม เพียบพร้อมไปด้วยการดูแลจากทีมแพทย์สหสาขาวิชา

โดยมีแพทย์ผู้ชำนาญการครอบคลุมทุกสาขา ได้แก่ แพทย์อายุรกรรมระบบประสาทและสมอง ศัลยแพทย์ระบบประสาทและสมอง ศัลยแพทย์โรคกระดูกและข้อ ศัลยแพทย์กระดูกสันหลัง แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู แพทย์เวชศาสตร์การกีฬา รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ที่มีประสบการณ์ เช่น เภสัชกร พยาบาล นักกายภาพ และนักกำหนดอาหาร

 

เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษา

เทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มความถูกต้องในการวินิจฉัยและป้องกันผลข้างเคียงจากการรักษา เช่น

  • รังสีวินิจฉัย เช่น เครื่อง CT Scan และ 3 – Tesla MRI Scan
  • เครื่อง Bi – plane Cath Lab ที่ใช้ในการตรวจวินิจฉัย รักษาโรคหลอดเลือดสมอง และหลอดเลือดส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย
  • ระบบ O – arm System และ Stealth Station ซึ่งเป็นระบบนำวิถี ทั้งแบบ 2 และ 3 มิติที่ช่วยให้การผ่าตัดระบบสมองและประสาทเป็นไปอย่างถูกต้องและป้องกันผลข้างเคียงจากการรักษา
  • ห้องผ่าตัดอัจฉริยะ ARTIS Pheno Hybrid Operating Room เป็นการผ่าตัดด้วยระบบหุ่นยนต์คอมพิวเตอร์ที่ให้ภาพ 3 มิติที่มีความละเอียด คมชัดสูง เพื่อให้การผ่าตัดแผลเล็กสำหรับโรคกระดูกและข้อเป็นไปอย่างอย่างถูกต้องและป้องกันผลข้างเคียงจากการรักษา ลดอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัด อีกทั้งยังลดโอกาสการผ่าตัดซ้ำและช่วยให้ฟื้นตัวเร็ว

ศูนย์แห่งความเป็นเลิศด้วยผลการรักษาที่ได้รับการรับรองระดับสากล

ภายใต้การเป็นศูนย์แห่งความเป็นเลิศ (Center of Excellence) ด้านระบบประสาทและสมอง ระบบกระดูกและข้อ และกระดูกสันหลังแสดงให้เห็นถึงผลการรักษาต่อเนื่องที่มีประสิทธิภาพและได้รับการรับรองในระดับสากล (Clinical Care Program Certification) จาก JCI ประเทศสหรัฐอเมริกา ด้านการผ่าตัดเข่าและสะโพก การรักษาอาการปวดหลัง และการดูแลโรคหลอดเลือดสมอง โดยมีความร่วมมือทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้กับสถาบันในระดับสากลด้านสมองและกระดูกและข้อ เช่น Oregon University, Missouri University และ Hannover University ประเทศเยอรมันนี

 

การรักษาแบบบูรณาการองค์รวม (Integrated Care Services)

การดูแลรักษาผู้ป่วยแบบบูรณาการครอบคลุมทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ โดยการดูแลแบบองค์รวมมีความสําคัญ โดยเฉพาะในผู้ป่วยที่มีโรคประจําตัวหลักหรือโรคร่วมที่มีความซับซ้อนและส่งผลต่อคุณภาพชีวิต เช่น โรคทางระบบสมองและประสาทและโรคระบบกระดูกและข้อ การดูแลแบบ One – Stop Care Center เพียบพร้อมไปด้วยการดูแลจากทีมแพทย์สหสาขาวิชา โดยมีแพทย์ผู้ชำนาญการครอบคลุมทุกสาขาสําหรับการดูแลผู้ป่วยแต่ละรายแบบองค์รวมที่ประเมินปัญหาทางด้านสุขภาพต่าง ๆ และร่วมกันวางแผนการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ ป้องกันผลข้างเคียงจากการรักษาและสอดคล้องกับการรักษาโรคหลักของผู้ป่วยรายนั้น ๆ “การดูแลโดยให้ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง” ที่นอกเหนือจากมุมมองการรักษาของแพทย์แล้ว แนวทางการรักษายังขึ้นอยู่กับความต้องการและความพึงพอใจของผู้ป่วยเป็นสําคัญ ช่วยส่งผลให้เพิ่มการมีส่วนร่วมในการวางแผนการรักษาและเพิ่มความพึงพอใจ ส่งผลให้เกิดความร่วมมือในการรักษา คลายความกังวล รวมถึงเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้ป่วย

 

WHY US : ทำไมต้องเป็นโรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล

  • ด้วยการบริการแบบ One – Stop Service ทำให้ผู้ป่วยได้รับประสบการณ์อีกระดับ เพิ่มความพึงพอใจ ความสะดวกสบาย และความเป็นส่วนตัว
  • ผลการรักษาที่มีประสิทธิภาพและป้องกันผลข้างเคียงจากการรักษาภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดจากทีมแพทย์สหสาขาวิชาที่พร้อมให้การดูแลทุกระบบโรคและความผิดปกติ
  • การรักษาที่ได้รับการรับรองโดยสถาบันในระดับสากล JCI เช่น การผ่าตัดเข่าและสะโพก การรักษาอาการปวดหลัง และการรักษาโรคหลอดเลือดสมอง รวมถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถาบันในระดับสากลด้านการรักษาโรคสมองและระบบประสาทและโรคกระดูกและข้อ เช่น Oregon University และ Missouri University
  • การดูแลแบบบูรณาการองค์รวม (Integrated Care Services) ที่ครอบคลุมทุกสาขาโรค เช่น อายุรกรรมทั่วไป โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ง โรคปอดและระบบทางเดินหายใจ โรคระบบต่อมไร้ท่อ โรคระบบทางเดินอาหาร โรคสูตินรีเวช โรคไตและระบบทางเดินปัสสาวะ โรคตา โรคหูคอจมูก อายุรกรรมผู้ป่วยสูงอายุ และกายภาพบำบัด เป็นต้น การดูแลรักษาที่ครอบคลุมนี้จะช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่ครบถ้วน ถูกต้อง ทำให้การรักษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  • การให้การดูแลโดยให้ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง (Patient – Centric Approach) ช่วยส่งเสริมการมีส่วนร่วม การวางแผนการรักษาโดยผู้ป่วยและญาติ ความร่วมมือในการรักษาและความพึงพอใจ