หน้าหลัก
/ ค้นหาแพทย์ /
นพ. ชัยเดช สระสมบูรณ์

นพ. ชัยเดช สระสมบูรณ์

ศูนย์และคลินิก
ศูนย์กระดูกสันหลัง
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ภาษา
English, Thai
2020
Spine Surgery
NewYork-Presbyterian Och Spine Hospital Columbia University Medical Center, United States
2019
Visiting Clinical Observer of Neurological Surgery
University of California San Francisco (UCSF), United States
2017
ศัลยศาสตร์กระดูกสันหลัง
สถาบันโรคกระดูกสันหลัง, โรงพยาบาลกรุงเทพ
2015
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
2020
Lumbar Spinal Injections Hands-on Workshop
NASS (North American Spine Society), สหรัฐอเมริกา