การง่วงนอนขณะทำกิจกรรมต่าง ๆ  0 1 2 3
 1. ง่วงนอน ขณะอ่านหนังสือ 0 1 2 3
 2. ง่วงนอน ขณะกำลังดูทีวี 0 1 2 3
 3. ง่วงนอน ขณะกำลังประชุมหรือนั่งชมภาพยนตร์ในโรงหนัง 0 1 2 3
 4. ง่วงนอน ขณะกำลังนั่งรถโดยสาร 0 1 2 3
 5. ง่วงนอน ถ้ามีโอกาสนอนพักกลางวัน 0 1 2 3
 6. ง่วงนอน ขณะกำลังนั่งคุยกับคนอื่น 0 1 2 3
 7. ง่วงนอน ขณะกำลังนั่งเงียบ ๆ หลังอาหารกลางวันโดยไม่ได้ดื่มเหล้า 0 1 2 3
 8. ง่วงนอน เมื่อติดสัญญาณไฟแดงในขณะกำลังขับรถ 0 1 2 3
 คะแนนรวม (คะแนนเต็ม 24)        

หากท่านตอบได้คะแนนรวมมากกว่า 11 คะแนนขึ้นไป แสดงว่าท่านมีความง่วงมากผิดปกติ ควรได้รับการสืบค้นหาสาเหตุเพื่อรับการวินิจฉัยโรคและรักษาอย่างถูกต้อง

เอกสารอ้างอิง (Reference):
Website: http://epworthsleepinessscale.com/about-epworth-sleepiness/