หน้าหลัก
/ เทคโนโลยีของเรา /
Electroencephalography functional Magnetic Resonance Imaging

EEG เป็นการตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าสมอง บ่งบอกถึงการทำงานของสมองสัมพันธ์กับเวลา ณ ขณะนั้น ส่วน MRI brain เป็นการตรวจดูลักษณะโครงสร้างของสมองและมีการพัฒนาการใช้ MRI มาตรวจวัดการทำงานของสมองโดยดูการเปลี่ยนแปลงของปริมาณออกซิเจนในขณะนั้น แต่การตรวจ fMRI เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นโดยคำสั่งที่เป็นเสี้ยวมิลลิวินาที (เช่น การตรวจหาศูนย์การทำงานของภาษา หน่วยความจำความสนใจ สมองที่ควบคุมการมองเห็นการได้ยิน เป็นต้น)

ดังนั้น การเพิ่มความละเอียดของเรียลไทม์ไปยังข้อมูล fMRI ทำให้เพิ่มความละเอียดของ fMRI ผูกติดอยู่กับเวลาที่แน่นอนของการตอบสนอง โดย EEG ให้ความละเอียดเวลาระดับมิลลิวินาทีทำให้ข้อมูลที่เป็นอิสระเพื่อร่วมตรวจสอบผลการให้ข้อมูลเวลาไปสู่ผลลัพธ์ที่ fMRI เพิ่มความสามารถในการตรวจสอบผู้ป่วยในแม่เหล็กสภาพพื้นฐานถือว่า “เป็นกลาง” ได้แม่นยำ

การตรวจ EEG-fMRI มีประโยชน์ในทางคลินิก เช่น โรคลมชักเพื่อตรวจหาตำแหน่งของคลื่นที่ก่อให้เกิดอาการชักและใช้ในการประเมินการเตรียมการผ่าตัดรักษาโรคลมชัก (Presurgical evaluations for epilepsy surgery) การตรวจการทำงานของสมอง เช่น การตรวจการทำงานของสมองที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหว การได้ยิน การมองเห็น ความผิดปกติของการเรียนรู้และหน่วยความจำ และช่วยระบุการทำงานของสมองที่ผิดปกติ การตรวจการเรียนรู้และความผิดปกติของพัฒนาการ การประเมินผลการรักษาในเด็กที่มีการพัฒนาการสมองที่ผิดปกติ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร. 1719